Znajdź firmę lub wykonawcę w powiecie Ciechanowskim

Dołącz do lokalnych przedsiębiorców!

Czym się zajmujemy?

Na­pra­wa, ser­wis i dia­gno­sty­ka au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów.

Na­pra­wia­my au­to­ma­tycz­ne skrzy­nie bie­gów we wszyst­kich mar­kach i mo­de­lach po­jaz­dów. Dzię­ki do­kład­nej i szcze­gó­ło­wej dia­gno­zie je­ste­śmy w sta­nie okre­ślić, w jakim stop­niu skrzy­nia zo­sta­ła uszko­dzo­na oraz ile bę­dzie wy­no­si­ła na­pra­wa. Sza­nu­je­my czas i pie­nią­dze na­szych klien­tów. Sta­ra­my się, żeby każda na­pra­wa była wy­ko­na­na w jak naj­szyb­szym cza­sie. Dbamy o to, żeby nasze usłu­gi były za­wsze wy­ko­ny­wa­ne na naj­wyż­szym po­zio­mie. Klien­ci do­star­cza­ją nam auta z całej Pol­ski. Je­ste­śmy w sta­nie prze­pro­wa­dzić re­ge­ne­ra­cję każ­dej skrzy­ni. Po­sia­da­my do­sko­na­le wy­szko­lo­ną kadrę me­cha­ni­ków. Nasze bo­ga­to wy­po­sa­żo­ne za­ple­cze tech­nicz­ne po­zwa­la nam na de­mon­taż i mon­taż skrzy­ni bie­gów w sa­mo­cho­dzie na miej­scu. Skon­tak­tuj się z nami i umów się na ser­wis swo­jej skrzy­ni bie­gów.

Sprawdź!
Regeneracja sprzęgieł hydrokinetycznych i konwerterów.

Jako nie­licz­ni po­sia­da­my naj­no­wo­cze­śniej­szą linię do re­ge­ne­ra­cji kon­wer­te­rów (sprzę­gieł hy­dro­ki­ne­tycz­nych) au­to­ma­tycz­nych skrzyń bie­gów sa­mo­cho­dów oso­bo­wych. Je­ste­śmy w sta­nie prze­pro­wa­dzić re­ge­ne­ra­cje nawet w ciągu 4 go­dzin od mo­men­tu do­star­cze­nia nam sprzę­gła hy­dro­ki­ne­tycz­ne­go. Po­sia­da­my rów­nież bar­dzo duże za­pa­sy ma­ga­zy­no­we zre­ge­ne­ro­wa­nych kon­wer­te­rów. Za­dzwoń do nas, być może nie bę­dziesz mu­siał cze­kać na re­ge­ne­ra­cje. Jeśli twoja au­to­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów nie pra­cu­je tak jak po­win­na jest to ty­po­wy objaw uszko­dzo­ne­go sprzę­gła hy­dro­ki­ne­tycz­ne­go. Re­ge­ne­ra­cja sprzę­gła hy­dro­ki­ne­tycz­ne­go jest moż­li­wa po wcze­śniej­szym de­mon­ta­żu z po­jaz­du i prze­sła­niu go na nasz adres. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość de­mon­ta­żu i re­ge­ne­ra­cji na miej­scu.